Oldal kiválasztása

Adatvédelmi tájékoztató

A D A T V É D E L M I N Y I L A T K O Z A T

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a www.szovegbazis.hu (továbbiakban Honlap) böngészése, illetve az alábbiakban szereplő külön hozzájárulások megadása egyúttal a következő feltételek elfogadását is jelenti.

Pőcze Tímea e.v.  (továbbiakban mint: Adatkezelő) marketing szövegírás tevékenységével kapcsolatban kezeli a megrendelők személyes adatait, kizárólag vevői kapcsolattartás céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) érdekében.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a vele kapcsolatba kerülő megrendelők személyes adatait.

Név: Pőcze Tímea egyéni vállalkozó

Cím: 2340 Kiskunlacháza, Vásártér Dűlő 216/B.

E-mailes elérhetőség: pocze.timea@gmail.com

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-132601/2017.

Adószám: 67858178-1-33

Nyilvántartási szám: 50862791

 1. Szerzői jogi kérdések

A Honlapon található valamennyi szerzői joggal kapcsolatos felhasználási és hasznosítási joggal a

Honlap üzemeltetője, mint jogtulajdonos rendelkezik. A weboldalon található tartalmak közlése,

feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével történhet.

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja és tartama

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 • A megrendelő hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 • Az érintettek köre: megrendelők
 • A kezelt adatok köre: a megrendelők által megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.
 • Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az adatkezelő személye.
 • Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 365. napon törlésre kerülnek.

3.1

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása, amely kizárólag abban az esetben fogadható el, ha az

valóban önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul.

3.2

Az Adatkezelő elsősorban a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a

szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelő törekszik arra,

hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az

Ektv-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3.3

Az Adatkezelő nem küld hírlevelet.

3.4.

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait határozatlan időre, de legkésőbb a szolgáltatás érintett

általi igénybevételének végéig kezeli.

3.5.

A Honlap tevékenysége során adatfeldolgozót nem vesz igénybe és adattovábbítást sem végez.

 1. Alapfogalmak

4.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –

azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az

érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés.

4.2 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

4.3 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ilyennek minősül egy checkbox kipipálása, vagy egy megerősítő emailben elhelyezett linkre való kattintás.

4.4 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására

alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

4.5 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy

amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa

megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

4.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

4.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő

korlátozása céljából.

4.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

4.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a

technikai feladatot az adatokon végzik.

4.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy

amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő

szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

4.13 Cookie (süti)

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a

számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen

segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel

célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

 1. Az adatkezelés elvei

5.1

Az Adatkezelő az alábbi alapelvek megtartásával végzi tevékenységét:

– célhoz kötöttség elve

– adatminőség elve

– tisztességes adatkezelés elve

– pontos, teljes és naprakész adatok kezelésének elve

5.2

Adatkezelő a szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi személyes adatot,

közleményt, információt bizalmasan kezeli, azt csak törvényben biztosított felhatalmazás, illetve az

érintett erre vonatkozó hozzájárulása esetén adja át harmadik személyeknek vagy kezeli az eredeti

céltól eltérő célra

 1. Az érintettek jogai

6.1

Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről (milyen adatokat, milyen

célból és mennyi ideig kezelnek).

6.2

Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy helyesbítse a valóságnak meg nem felelő adatait,

valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

6.3

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási

jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet,

illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az

érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz

fordulhat.

6.4

A személyes adatok az érintett indoklással ellátott kérelmére törölhetőek vagy zárolhatóak.

6.5

Az érintett a Honlap adatkezelését kifogásoló panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (NAIH): székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400

honlap: www.naih.hu

 1. Cookies (sütik)

A honlap üzemeltetője ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használ. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket

az érintett böngészője a gépére letölt, hogy javítani lehessen a felhasználói élményt. Általában a

cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a

kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google

Analytics. Az érintett bármikor kikapcsolhatja a cookie-k engedélyezését a Honlapon.

 1. Egyéb rendelkezések

8.1

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az Ektv. és az információs önrendelkezési jogról

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései irányadóak.

8.2

Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani a jelen nyilatkozat tartalmát azzal, hogy a

megvalósított intézkedést megelőzően köteles erről tájékoztatni valamennyi érintettet.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Kiskunlacháza, 2018.05.25.